Home| Ik zit zonder inkomen | Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Het motto van de Wet werk en bijstand is: “werk boven uitkering”. Dat betekent dat als u kúnt werken, u moet werken. De bijstandsuitkering die u ontvangt is tijdelijk en niet meer dan een hulpmiddel om zo snel mogelijk (weer) aan de slag te gaan.
U bent verplicht te solliciteren. Als u kunt werken - geheel of gedeeltelijk - moet u actief op zoek gaan naar een baan. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar u staat er niet alleen voor. Uw consulent kan u verder op weg helpen.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in uw levensonderhoud te voorzien. Met de kosten voor levensonderhoud worden de zogenoemde ‘noodzakelijke kosten van het bestaan’ bedoeld. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven zoals:

 • Huur- en woonkosten
 • Boodschappen
 • Premies van (ziektekosten)verzekeringen
 • Kleding en schoenen
   

Hebt u door bijzondere omstandigheden andere kosten, bijvoorbeeld extra medische kosten, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
Hierover leest u meer onder: bijzondere bijstand.
 

Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

De uitkering is bedoeld voor die mensen die echt niet in staat zijn om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet u:

 • Nederlander zijn of een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Minder inkomsten hebben dan de voor u geldende bijstandsnorm. Is uw inkomen en dat van uw gezinsleden hoger, dan bestaat er geen recht op uitkering.
 • Minder vermogen hebben dan de voor u geldende vermogensgrens;
 • Teen recht hebben op een andere uitkering waarvan u kunt leven.
   

De hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van meerdere factoren, zoals uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Naast uw uitkering hebt u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt maandelijks gereserveerd en in de maand juni of bij beëindiging van uw uitkering uitbetaald. Als er beslag wordt gelegd op uw uitkering, wordt het vakantiegeld doorbetaald aan de beslaglegger.

Verandert er iets in uw situatie?

Veranderingen in uw situatie kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie daarom zo snel mogelijk aan uw consulent inkomen door. U bent daar niet alleen toe verplicht, maar u zorgt er ook voor dat uw uitkering zo snel mogelijk aan uw gewijzigde situatie wordt aangepast.
 

Wanneer stopt een bijstandsuitkering?

Als u een betaalde baan hebt gevonden waarmee u meer verdient dan de hoogte van uw uitkering, vervalt uw recht op een bijstandsuitkering. Dat spreekt voor zich. Uw recht op een bijstandsuitkering vervalt ook als u:

 • Gaat samenwonen met een partner of gezinslid die voldoende inkomsten heeft;
 • Een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt waardoor u meer vermogen hebt dan u met uw uitkering mag hebben;
 • Recht hebt op een andere uitkering, zoals een Ww-uitkering;
 • De AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt en recht hebt op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Krijgt u een gedeeltelijk AOW-pensioen, dan blijft u recht houden op een aanvullende bijstandsuitkering;
 • Verhuist naar een andere gemeente;
 • Uw verplichtingen en/of afspraken met de afdeling werk en inkomen niet nakomt;
 • Langer in het buitenland verblijft dan is toegestaan;
 • In detentie zit.
   
Gemeente Doetinchem